Inzet pedagogisch beleidsmedewerker/coach

De wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang ) schrijft voor dat elke kinderopvang organisatie vanaf 1 januari 2019 een pedagogisch beleidsmedewerker/coach in dienst moet hebben, die gekwalificeerd is voor het ontwikkelen en implementeren van het pedagogisch beleid. Ook dient elke kinderopvang organisatie de pedagogisch medewerkers jaarlijks te coachen.

Bij Kern Kinderopvang deden wij dit al en zal er voor u en voor de medewerkers niet veel veranderen. Op iedere locatie vindt er namelijk altijd coaching plaats (door de locatiemanager, de senior pedagogisch medewerker en de pedagogisch-Vve coach). Tevens is er een pedagogisch beleidsmedewerker in dienst, zij heeft structureel overleg met het regiomanagement over de implementatie en borging van het pedagogisch beleid. Dit doet zij samen met een groep managers. Het verschil is dat met de komst van deze wet wij het inzichtelijk moeten maken voor ouders, GGD en medewerkers. Wij zijn ook verplicht uren hiervoor vast te stellen. In de inzet van deze uren mogen wij echter alleen de medewerkers mee tellen met de juiste vooropleiding.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers uren

Vanaf 1 januari 2019 wordt er per kindercentrum minimaal 50 uur per jaar berekend voor ontwikkeling van pedagogisch beleid.

Kern heeft 72 geregistreerde locaties (peildatum 1 januari 2019). Omgerekend moet minimaal 69 uur per week ingezet worden voor ontwikkeling en implementatie van het pedagogisch beleid. Kern Kinderopvang voldoet ruim aan deze eis en heeft 72,6 uur per week hiervoor beschikbaar gesteld.
Zie onderstaand overzicht.

Naam en Functie

 

beschikbaar  
Yvonne Westerhof locatiemanager + aansturen leeftijdsbewust aanbod 4-13 jaar en deelname aan pedagogische kring. 6
Stefan Verlaan locatiemanager + deelname pedagogiekkring. 4
Monique Waarsing locatiemanager + deelname aan pedagogische kring. 6,4
Marije Vugteveen locatiemanager + deelname aan pedagogische kring. 5,4
Kim Bouwman locatiemanager + deelname aan pedagogische kring 4,8
Jennifer Lion Sjin-Tjoe locatiemanager + deelname aan pedagogische kring 5,4
Susan Larivière VVE Coach 8
Serge van Straalen Zorg coördinator 8
Melania Jansen Beleidsmedewerker Pedagogisch Expertise Centrum 24
Totaal 72,6 uur

 

Zoals boven vermeld is de pedagogisch beleidsmedewerker verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van ons pedagogisch beleid. Zij heeft structureel overleg met het regiomanagement over de implementatie en borging van het pedagogisch beleid. De locatiemanagers die hiervoor gekwalificeerd zijn dragen vanuit hun functie ook bij aan het mede ontwikkelen en implementeren van pedagogisch beleid. Zij nemen deel aan de pedagogiek kring. Zij besteden een deel van hun uren aan het mede ontwikkelen en implementeren van pedagogisch beleid.

Met onze beschikbare aantal uren komt dit gemiddeld neer op gemiddeld 1 uur per locatie, per week, waarin tijd wordt besteed aan o.a. de ontwikkeling of vernieuwing van pedagogisch beleid, het kindvolgsysteem KIJK, pedagogisch aanbod op maat, overige beleidsontwikkelingen en evaluatie van het pedagogisch beleid.

Inzet pedagogische coach

Vanaf 1 januari 2019 wordt iedere pedagogisch medewerker jaarlijks gecoacht.
Per fulltime formatieplaats wordt minimaal 10 uur coaching per jaar berekend
.

In totaal heeft Kern op peildatum 1 januari 2019, 196 uur fte in dienst waarvoor wij minimaal 38 uur coaching per week (Rekenformule wet IKK) beschikbaar moeten hebben. Kern voldoet aan de wettelijk gestelde eisen voor het geven van coaching. Wij hebben in totaal minimaal 67,5 uur per week voor coaching beschikbaar.

De taken van de pedagogisch coach worden uitgevoerd binnen verschillende bestaande functie(s). Dit zijn; locatiemanager, senior pedagogisch medewerker, VvE coach, pedagogisch coach (VIB-er) en zorg coördinator. Zie onderstaand overzicht.

Functie beschikbare
Beschrijving Coachingsuren*  
Dorien van Sommeren Pedagogische coach 30
Jennifer Lion Sjon-Tjoe locatiemanager (per 1-5 pedagogisch coach)+ deelname aan pedagogische kring 15
Susan Lariviere VvE coach 16
Serge van Straalen Zorg coördinator flexibel
Inge van Bommel Locatiemanager Coaching Boskoop en Alphen aan de Rijn. 6,5
Locatiemanagers (5) werkzaam op diverse locaties flexibel
Senior pedagogisch medewerkers (4) werkzaam op diverse locaties flexibel

Totaal uren 67,5

*In dit overzicht zijn dus alleen de uren van senior pedagogisch medewerkers en locatiemanagers opgenomen met de juiste vooropleiding.

Ter ondersteuning op bepaalde gebieden hebben wij medewerkers in dienst met een specifiek aandachtsgebied. Dit zijn de Vve coach en de zorg coördinator. De Vve coach is voor een deel van haar taken belast met het coachen van medewerkers, die kinderen met een doelgroep indicatie opvangen (Vroegschoolse educatie). De zorg coördinator is belast voor een deel van zijn uren met het coachen van medewerkers bij kinderen met een zorgvraag.

Overstijgend is er ook een pedagogisch coach werkzaam. Zij neemt pedagogische en Vve scans af op locatie en toetst het pedagogisch beleid en coacht hierin de medewerkers. Per 1 mei komt er een tweede pedagogisch coach bij.

Daarnaast vindt er groepscoaching plaats d.v.m. groeps-teamoverleggen en deskundigheids-bevordering; zoals bijv. Nascholing Vve of de pedagogische inspiratie bijeenkomsten.

In 2019 worden de coachings uren als volgt over de verschillende locaties verdeeld: ·We hebben minimaal 67,5 coaching uren per week beschikbaar, te verdelen over 72 locaties.

Bij de bepaling van het gemiddeld aantal coachingsuren per locatie/groep is vooral rekening gehouden met de vakvolwassenheid van medewerkers en teams. Daar waar nodig kunnen wij gedurende het jaar flexibel zijn wanneer specifieke individuele coaching behoefte is. Bij de verdeling van de coachingsuren zorgen we er voor dat elke pedagogisch medewerker, jaarlijks een vorm van coaching ontvangt. Gedurende het jaar wordt dit door de locatiemanager geregistreerd.

8 april 2019